Мостик детский уличный "Лазанка їжачок"

Под заказ
Цену уточняйте
(097) 539-78-87

Описание

Мостик детский уличный "Лазанка їжачок" для садиков

 

Лазанка призначені для дітей віком від 7 до 12 років, максимальна вага користувача до 60 кг.

Довжина, мм. 2500
Ширина, мм. 995
Висота, мм. 1250
Маса, кг. 68,33
Висота падіння, мм. 1250

 

 

Використання Мостик детский уличный "Лазанка їжачок" для садиков.


Забороняєтьс я ви користанн я виробу до завершення робіт по його по вному та ос таточно мувстановленню.
Забороняєтьс я ви користовувати вироби корис тувачами іншої віко вої категорії.
Забороняєтьс я ви користанн я вироб у користувачами іншої ваго вої категорії.
Перед ви користанн ям виробу необх ідно очисти ти зону б езпеки від з айвих предметів, що мо жуть нанес ти шкоду користувачеві (сміття , інструмент, що лиши вся після збір ки та мон тажу тощо ).
Забороняєтьс я використання виробів при н есприятливих погодних умовах ( ожеледиц я, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо ), при яких існує можли вість тр авмування користувача.

 

Технічне обслуговування мостика.


Ви придбали якісне та надійн е обладнання. В проц есі його виго товленн я були враховані вимоги нормати вно-технічних докумен тів У країни, країн СНД та Є вропейського союзу, що регламен тують виробництво дитячого ігрово го обладнання. Однак не слід забувати , що при експлуатац ії будь-яко го технічного виробу н еобхідно до тримуватися певних правил та вимог.
Незважаючи н а той факт, що наш виріб високої якос ті та надійнос ті, ц е правило поширюєтьс я на нього у повному обсязі. Ви повинні ус відомлювати, що ви конанн я вказаних нижче правил та рекомендацій по техн ічному обслуговуванню виробу н аправл ено на те, щоб ваша дитин а, дитин а
ваших др узів чи зн айомих пер ебувала в б езпец і і жодні неп ередбачені чинники не загро жувала її здоров’ю, жи ттю.

Наверх